Jaarstukken

Op deze pagina worden – zodra beschikbaar – in ieder geval gepubliceerd de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de stichting en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. Deze informatie wordt telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

Conform de statuten worden de jaarverslagen en de jaarrekeningen ter kennisneming aangeboden aan de voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van obs Het Volle Leven, het bestuur van Stichting De Haagse Scholen (DHS) en de directeur van obs Het Volle Leven.

Download hier de jaarverslagen: