Jaarstukken

Op deze pagina worden – zodra beschikbaar – in ieder geval gepubliceerd de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de stichting en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. Deze informatie wordt telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

Het vierde boekjaar is geëindigd op 31 juli 2020: Jaarverslag 2019-2020

Conform de statuten is het jaarverslag en de jaarrekening op 6 september 2018 ter kennisneming aangeboden aan de voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van obs Het Volle Leven, het bestuur van Stichting De Haagse Scholen (DHS) en de directeur van obs Het Volle Leven.

Eerdere jaarverslagen:

Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2016-2017