Beleidsplan

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het financiering van activiteiten en voor voorzieningen ten behoeve van de openbare basisschool Het Volle Leven. De belangrijkste inkomstenbronnen van de stichting zijn donaties, sponsorbijdragen en subsidies. Actieve fondsenwerving en vergroting van de betrokkenheid van ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten zijn belangrijke middelen om geld in te zamelen.

Relatie school – stichting

De relatie tussen de school en de stichting is een belangrijk aandachtspunt. Enerzijds is een duidelijke onderlinge betrokkenheid gewenst waar het gaat om de afstemming waar de school en de kinderen behoefte aan hebben. Anderzijds moet voorkomen worden dat de stichting gezien wordt alsof het integraal onderdeel van de school is. Ook mag de stichting geen reguliere / wettelijke school activiteiten financieren anders kan dit gevolgen hebben voor de reguliere budgetten van de school.

Om toch zorg te dragen voor een goede binding tussen de school en de stichting wordt in de statuten van de stichting bepaald dat de medezeggenschapsraad (MR) van Het Volle Leven een voordracht moet doen voor een voorzitter.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden. Naast de voorzitter op voordacht van de MR, is er een secretaris en een penningmeester. Deze bestuursleden worden door het bestuur benoemd. Aan hen wordt de kwaliteitseis gesteld dat zij ouder of verzorger van een kind zijn dat onderwijs volgt of de laatste drie jaar heeft gevolgd aan Het Volle Leven. Eventueel kan voor de functie van penningmeester iemand van buiten worden aangetrokken.

Het bestuur kan commissies instellen die haar helpt bij het runnen van de stichting. In ieder geval wordt er een sponsorcommissie ingesteld.

Fondsenwerving

Voor het verwerven van extra middelen richt de stichting zich in eerste instantie voornamelijk op de (ondernemende) ouders van de huidige leerlingen. Zij zijn immers direct verbonden met de school en  de kinderen. Tevens probeert de stichting om zoveel mogelijk andere financieringsbronnen aan te wenden, zoals oud-leerlingen, bedrijven en fondsen.

De statuten van de stichting zijn zodanig ingericht dat de stichting de ANBI status heeft verkregen van de Belastingdienst waardoor sponsoren en donateur fiscaal vriendelijk de stichting kunnen ondersteunen.

Werving

De Stichting is opgericht om extra middelen in de vorm van geld en natura te verwerven en doet dit op verschillende manieren:

 • Ouders van leerlingen, oud-leerlingen en andere betrokkenen kunnen Vriend van Het Volle Leven Scheveningen worden. Vrienden schenken jaarlijks een bedrag naar keuze aan de stichting.
 • (Eenmalige) donaties
  Naast de Vrienden, die jaarlijks doneren, is het ook mogelijk eenmalig te doneren.
 • Sponsoring
  De stichting benadert instanties en/of bedrijven met de vraag op financiële en/of op materiële wijze steun te bieden.
 • Subsidies
  De stichting probeert via (eenmalige) subsidies financiële of materiële middelen te verwerven.
 • Activiteiten
  Het is ook mogelijk via activiteiten geld in te zamelen.
 • Lijst van natura-mogelijkheden
  De stichting houdt een lijst bij van personen en bedrijven die met kennis of (roerende) goederen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

Wederdiensten

In overleg met de schooldirectie kunnen afspraken worden gemaakt over eventuele wederdiensten. Vrienden en donateurs worden in ieder geval vermeld op de website en in het jaarverslag, tenzij daar geen prijs op wordt gesteld.

Met betrekking tot wederdiensten zal de Stichting zich houden aan enerzijds het Convenant sponsoring in het onderwijs van Stichting De Haagse Scholen waar obs Het Volle Leven onder valt en anderzijds de brochure spelregels bij sponsoring in het onderwijs 2015. Te denken valt aan een logo of vermelding op CPC-tasjes, op Avond4daagse-shirtjes of op de website.